Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zákazník svojím nákupom súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, predovšetkým prostredníctvom internetovej siete, e-mailu alebo telefonického rozhovoru. Svojím nákupom zákazník súhlasí so znením týchto obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

II. Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci-výrobca:

Zlatníctvo JASMINE - Dana Lukšová, Kubranská 258/139, Trenčín  911 01, Slovenská republika.
Číslo živnostenského registra 350-21742, zapísaná v Živnostenskom registri okresného úradu Trenčín, odbor živnostenského podnikania.
IČO: 43 065 708
DIČ: 1048099833

Nie som platca DPH.

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK42 0200 0000 0033 7108 0058
BIC: SUBASKBX

Kupujúci-objednávateľ:

Kupujúcim čiže objednávateľom je zákazník /všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia/, ktorý má možnosť objednať si výrobu šperkov z ponuky predávajúceho.
Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa potvrdenej objednávky zásielka určená. Miestom dodania sa rozumie miesto určené kupujúcim v objednávke a predávajúci je povinný zabezpečiť doručenie zásielky na dané miesto.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zlmuvy. Každá objednávka sa považuje za záväznú momentom doručenia predávajúcemu-výrobcovi cez e-mail, telefonickou objednávkou alebo je objednávka spracovaná priamo v predajni predávajúceho. Predávajúci každú objednávku preverí či má všetky náležitosti. 

Po overení objednávky predávajúci zašle kupujúcemu správu cez e-mail, ktorá je potvrdením objednávky. 

Kupujúci je povinný skontrolovať e-mailovú správu od predávajúceho a overiť správnosť údajov a informácií o svojej objednávke vo svojom vlastnom záujme. V prípade nejasností kontaktujte predávajúceho. Pokiaľ kupujúci súhlasí s potvrdenou objednávkou od predávajúceho, považuje sa zmluva za uzatvorenú.

Predávajúci začne objednávku spracovávať až po pripísaní zálohovej platby na účet zhotoviteľa.  Pri objednávke svadobných obrúčok je záloha vo výške 50% z ceny obrúčok a pri objednávke originálnych šperkov sa záloha stanovuje individuálne. 

Pri objednávke šperku s briliantom o priemere 3 mm a viac platí kupujúci zálohu navyše aj na samotný briliant vo výške 50% z jeho hodnoty.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže do 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim odstúpiť od zmluvy. 

Stornovať objednávku do 24 hodín je možné bez udania dôvodu:
- e-mailom na adresu predávajúceho
- telefonicky

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy:
- pokiaľ kupujúci do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky nezrealizuje bezhotovostný prevod na zálohovú platbu na účet predávajúceho,- v prípade že je hodnota objednávky nad 500,- EUR a kupujúci nezaplatil celú čiastku bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred expedovaním zásielky.

Objednávka obrúčok - tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka.
Objednávka obrúčok je zhotovenie šperku podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, v súlade s ustanoveniami §1, ods. 1 zákona č. 102/2014 Zb.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
V súlade s §1 odsek 1 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Objednávka obrúčok je výroba na mieru a preto nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

V. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním svojej objednávky súhlasí, že v zmysle ustanovenia §11 ods.1 zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám. Výnimkou je Slovenská pošta, prípadne prepravná spoločnosť, kde budú osobné údaje použité výhradne za účelom doručenia zásielky kupujúcemu.

Predávajúci zhromažďuje  osobné údaje kupujúceho výhradne za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky. 

Kupujúci sa zaväzuje uviesť pravdivé a presné osobné údaje.

Pre účely riadneho spracovania objednávky kupujúci - fyzická osoba uvedie: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, e-mail a telefonický konakt.

Kupujúci - právnická osoba uvedie za účelom spracovania objednávky: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mail a telefonický kontakt.

Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne alebo správou predávajúcemu cez e-mail zrušiť.

VI. Dodacie a reklamačné podmienky

1. Dodacia lehota pre svadobné obrúčky je 14 dní odo dňa pripísania zálohovej platby v prospech predávajúceho.

2. Dodacia lehota pri ostatných šperkoch je individuálna podľa náročnosti zhotovenia šperku a bude dohodnutá osobne alebo telefonicky s kupujúcim.

A. Ak bol dohodnutý osobný odber hotového šperku, kupujúci sa dostaví ku prevzatiu do predajne v dohodnutom termíne. 

B. Pokiaľ ide o zásielku s dobierkou, je kupujúci informovaný predávajúcim /telefonicky, prípadne cez e-mail/ o predložení zásielky na poštu. Zásielka je odoslaná poisteným /cenným/ listom 1.triedou a doručená v nasledujúci pracovný deň.

C. V prípade, že je objednávka už zaplatená bezhotovostným prevodom, a predávajúci má informáciu o tejto skutočnosti z banky, následne informuje kupujúceho o predložení zásielky na doručenie poštou. Zásielka je odoslaná poisteným /cenným/ listom 1.triedou a doručená v nasledujúci pracovný deň.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zásielky do rúk adresáta zavinené dopravcom.

Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolovať neporušenosť zásielky. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje neporušenosť zásielky.
Ak je zistené mechanické poškodenie obalu zásielky, je kupujúci povinný spísať s doručovateľom Záznam o poškodení zásielky. Zodpovednosť za poškodenie počas prepravy nesie dopravca, nakoľko každá zásielka je poistená. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamáciu mechanického poškodenia šperku, ktoré nebolo zjavné pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť predávajúcemu ihneď po prezretí zásielky. Pokiaľ tak neurobí, neskoršie reklamácie mechanického poškodenia šperkov už nie je možné uznať.

Prepravné náklady spojené s reklamáciou hradí kupujúci.

Reklamačný poriadok Zlatníctva JASMINE upravuje postup pri vybavovaní reklamácie.

VII. Záručná doba

Záručná doba na šperky je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia zásielky kupujúcim.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku na výrobok písomnou formou, vystavením záručného listu. V ostatných obchodných prípadoch postačí ako záručný list doklad o kúpe výrobku.

Záručná sa nevzťahuje na bežné optrebenie šperku, alebo jeho časti spôsobené používaním. Kratšiu životnosť šperku nemožno považovať za vadu.

VII. Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky sú záväzné dňom ich zverejnenia dňa 19.1.2016 na stránke Zlatníctvo JASMINE.
Zlatníctvo Jasmine má výhradné právo meniť Obchodné podmienky. 

  • Unikátny dizajn svadobných obrúčok
  • Priamy kontakt s výrobcom Jasmine
  • Záručný aj pozáručný servis
  • Individuálny prístup a množstvo spokojných zákazníkov
JasmineJ