Reklamácia

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Reklamovať je možné výhradne šperky zakúpené u predávajúceho Zlatníctvo JASMNE, a sú vlastníctvom kupujúceho. Kupujúci zaplatením a prevzatím šperku od predávajúceho potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie šperku, o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Zb.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

Na všetky ponúkané šperky sa poskytuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri šperku uvedné inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia šperku od predávajúceho. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku na šperk písomnou formou /záručný list/. Pri šperkoch je záručným listom doklad o kúpe šperku.

Pri reklamácii sa doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď si bol kupujúci po zrealizovaní opravy šperk prevziať do záručnej lehoty nepočíta. V prípade, že dôjde k výmene šperku, začne plynúť záručná lehota odo dňa prevzatia nového šperku. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na šperk, ktorý vykazuje vady spôsobené výrobcom alebo predávajúcim.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho Zlatníctvo JASMINE kupujúcim zaniká:
- ak kupujúci nepredloží doklad o zaplatení, prípadne záručný list na daný šperk
- uplynutím záručnej lehoty šperku
- mechanickým poškodením šperku spôsobeným kupujúcim /napr. poškriabanie šperku, pretrhnutie retiazky, prasknutie kameňa nárazom atď./
- pri poškodení šperku bežným nosením /opotrebovanie najviac namáhaných častí šperku ako sú krúžky na náušniciach, retiazke, zmatnenie povrchu šperku, sčernanie
zlatých a strieborných šperkoch/
- zanedbaním starostlivosti a údržby o šperk /kupujúci je poučený pri prevzatí výrobku/
- používaním šperku za iným účelom, než na aký bol vyrobený
- poškodením šperku nadmerným zaťažovaním
- šperk bol poškodený vplyvom živelnej pohromy

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie šperku. Kratšiu životnosť šperku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu šperku u predávajúceho bezodkladne, a to hneď po zistení vady. Pri používaní šperku vykazujúceho vadu, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia uznaná.

Reklamáciu si kupujúci môže uplatniť buď osobne v predajni Zlatníctva JASMINE, alebo zaslaním šperku poštou na adresu predajne /viď Kontakt/

Pri predložení alebo zaslaní šperku na reklamáciu je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe šperku, potvrdzujúcu skutočnosť, že šperk bol zakúpený od predávajúceho. Ak kupujúci nepredloží doklad o kúpe, šperk nemôže byť prijatý na reklamáciu.

Predávajúci následne vystaví kupujúcemu reklamačný list, kde uvedie druh šperku, dátum zakúpenia, cenu, rozsah vady a dátum prijatia reklamácie. Kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie šperku na reklamáciu, pokiaľ sa reklamácia vybavuje v predajni osobne.

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň predloženia šperku na predajni k reklamácii, pri zaslaní poštou sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. O prevzatí zásielky v prípade doručenia poštou bude kupujúci zákazník informovaný buď telefonicky alebo cez mail, podľa vzájomnej dohody.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania, t.j. doručenia predávajúcemu. V odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie šperku, je to 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví predávajúci danú reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu šperku za nový šperk. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bezodkladne odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný šperk za bezchybný. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a bráni riadnemu používaniu šperku, má kupujúci právo na výmenu šperku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu používaniu šperku, má kupujúci právo na zľavu z ceny šperku.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného šperku, výmenou šperku za nový, vrátením kúpnej ceny šperku, vyplatením zľavy z ceny šperku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Kupujúci je pri kúpe šperku vždy riadne oboznámený so spôsobom používania a starostlivosti pri každom zakúpenom výrobku v našej predajni Zlatníctva JASMINE.

Obchodné podmienky

  • Unikátny dizajn svadobných obrúčok
  • Priamy kontakt s výrobcom Jasmine
  • Záručný aj pozáručný servis
  • Individuálny prístup a množstvo spokojných zákazníkov
JasmineJ